Usługi doradcze oferowane przez Centrum Szkoleniowo - Doradcze P&M Management GroupDoradztwo zawodowe - HR


Naszym partnerom oferujemy :

- prowadzenie naboru pracowników na dane stanowisko pracy - przeprowadzimy dla Państwa i według Państwa potrzeb pełną rekrutację pracowników na stanowiska pracy,

- zredagowanie i nadanie ogłoszenia w lokalnej prasie oraz na stronie Urzędu Pracy, a następnie wybór spośród kandydatów osoby lub osób najbardziej odpowiednich na poszczególne stanowisko,

- sporządzanie umów z pracownikami (umów o pracę, umów cywilno-prawnych oraz innych dodatkowych umów z pracownikiem w czasie trwania stosunku pracy)

- prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy oraz zgodnie z Kodeksem Pracy (Art. 94, pkt. 9a Kodeksu Pracy)

- wystawianie skierowań na badania lekarskie - skierowanie na badanie wstępne, okresowe, wysokościowe z zagrożeniami szkodliwymi czynnikami w środowisku pracy

- sporządzanie zgodnych z wymogami Kodeksu Pracy oraz Państwowej Inspekcji Pracy wszelkich oświadczeń i pism do akt osobowych

- przygotowanie różnych pism związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem,

- prowadzenie indywidualnej ewidencji czasu pracy, kart urlopowych, ZUS ZLA, ewidencji wynagrodzeń, ewidencji wydanej pracownikom odzieży oraz obuwia roboczego, sporządzanie planów urlopów

- monitorowanie ważnych dat związanych z zatrudnieniem, w tym obowiązkowych badań lekarskich, szkoleń BHP, wszelkich uprawnień, jak również nadzorowanie kończących się umów o pracę

- przygotowanie dokumentacji przed kontrolą PIP oraz reprezentowanie Klienta w czasie kontroli, a także przygotowanie odpowiedzi na Nakazy lub Wystąpienia pokontrolne do Inspekcji Pracy

Doradztwo BHP


Naszym partnerom oferujemy :

- wykonywanie zadań służby BHP

- doradztwo i porady prawne dotyczące zagadnień BHP oraz technicznej ochrony pracy,

- udział w projektowaniu, odbiorach obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy,

- ocenę warunków pracy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy oraz wydawanie opinii w tym zakresie

- sporządzanie oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy,

- reprezentowanie Państwa firmy podczas kontroli zewnętrznych organów nadzoru w tym Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej itp.

- pomoc w realizacji decyzji i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- opracowywanie różnorodnych instrukcji BHP,

- sporządzanie regulaminów przydziałów odzieży, w tym tabel i zasad przydziału środków ochron osobistych,

- monitorowanie upływających terminów szkoleń okresowych oraz wszelkich uprawnień,

- przygotowanie i zgłoszenie rozpoczęcia działalności przez pracodawcę do PIP i PIS,

- pomoc we współpracy z lekarzem medycyny pracy,

- oceniamy warunki pracy na stanowiskach komputerowych,

- współpracujemy w imieniu pracodawcy z: Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną , Strażą Pożarną, Urzędem Dozoru Technicznego, organami rządowymi i samorządowymi

- sporządzanie raportów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

- opiniujemy dokumentację inwestycyjną pod względem spełniania wymogów zawartych w przepisach BHP,

- opracowujemy dokumentację HACCP i Dobrej Praktyki Higienicznej ze szczegółowym określeniem wymagań dla danej firmy, jak również przygotowujemy Państwa pod względem praktycznym na prawidłowe jej prowadzenie,

Naszym klientom oferujemy następujace usługi:


Otwarcie placówki handlowej od A do Z.

Budowa struktury asortymentowej Twojego sklepu.

Tworzenie planów sprzedażowych.

Tworzenie planów marketingowych.

Opracowanie planów promocyjnych.

Optymalizacja kosztów i strat.

Przygotowanie i przeprowadzenie inwentaryzacji.

Wsparcie w procesie rekrutacji pracowników.

Tajemniczy klient ( wdrożenie projektu).

Dostosowanie placówki pod względem sanitarnym i BHP.

oraz inne usługi biznesowe z dziedziny handlu, sprzedaży, zarządzania ...

Oferujemy usługi wdrożeniowe, których zakres jest ustalany z klientem na podstawie jego potrzeb.

Doradztwo HACCP/GHP/GMPNaszym partnerom oferujemy :

- opracowanie i wdrożenie systemu HACCP,

- opracowanie i wdrożenie dokumentacji GHP/GMP,

- wsparcie przed i po wizycie Sanepidu,

- pomoc przy uruchamianiu nowych obiektów (restauracje, bary, sklepy, piekarnie, ciastkarnie, produkcja każdej żywności (np. suplementy diety), hurtownie, hotele, przedszkola, szkoły, żłobki, kolonie, sanatoria, domy dziecka, domy opieki, internaty, stołówki),

- doradztwo "sanepidowskie" w obiektach już istniejących,

- kompleksową obsługą formalności w Państwowej Inspekcji Sanitarnej (sanepid),

- szkolenia personelu na miejscu u Klienta (minimum sanitarne, GHP/GMP, HACCP)

- audyty wewnętrzne na potrzeby zakładu,

- tworzenie dokumentacji pod indywidualne potrzeby Klienta i specyfikę zakładu.


Gwarantujemy:

- pełną dokumentację wraz z rejestrami, drukami i formularzami,

- współtworzenie dokumentacji, procedur i instrukcji,

- pomoc w utrzymaniu i wdrożeniu systemu HACCP,
Otwarcie i zarządzanie placówką handlową, usługową i gastronomiczną
Proponujemy Państwu pakiet usług doradczych związanych z otwarciem placówki handlowej. Nasze usługi obejmują bardzo szeroki zakres działań począwszy od tworzenia budżetów, harmonogramu otwarcia, zbudowania struktur organizacyjnych, tworzenia gamy asortymentowej po aranżacje i merchandising oraz szkolenie personelu.


Proponujemy Państwu pakiet usług związanych z zarządzaniem placówką handlową. Nasze usługi obejmują bardzo szeroki zakres począwszy od usług związanych z handlem i sprzedażą aż po analizę kosztów placówki handlowej.


Proponujemy Państwu pakiet usług doradczych związanych z handlem i sprzedażą w Państwa placówce. Nasze usługi obejmują bardzo szeroki zakres od aranżacji sklepu poprzez wybór asortymentu, budowę struktury asortymentowej aż po merchandising, promocje...


Proponujeny Państwu pakiet usług doradczych związanych z zarządzaniem placówką handlową. Nasze usługi obejmują bardzo szeroki zakres począwszy od wsparcia w procesie rekrutacji i doborze pracowników poprzez szkolenie, organizację pracy, delegowanie zadań aż po tworzenie grafików i planów urlopowych...


Proponujemy Państwu bardzo szeroki zakres usług z dziedziny ekonomii. Nasze usługi obejmują bardzo szeroki zakres działań począwszy od tworzenia budzetów, planów sprzedażowych poprzez analizę kosztów aż po przygotowanie i przeprowadzenie procesu inwentaryzacji...Informacje dodatkowe


W ramach kompleksowej obsługi firm w zakresie BHP proponujemy współpracę w formie umowy stałej lub wykonania konkretnego zlecenia.


Wynagrodzenie za usługi jest ustalane indywidualnie z Klientem.

Uzależniamy nasze wynagrodzenie od stopnia skomplikowania zleconych nam zadań.